Erazmus+ projekat – Upoznaj me da bi me naučio

Erazmus+ projekat „Upoznaj me da bi me naučio“ broj-2021-2-RS01-KA210-SCH-
000048967- je projekat malog strateškog partnerstva i počeo je sa realizacijom 1.04.2022.
godine. Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11. Maj“ je koordinator
projekta. U realizaciji projekta učestvovuju partnerske škole koje se bave obrazovanjem
učenika sa smetnjama u razvoju : Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti iz Rumunije i
Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11. Maj“ iz Srbije. Glavni ciljevi
projekta su povezivanje dve škole, unapređenje inkluzivnog modela osnovnoškolskog
obrazovanja u Srbiji i Rumunijii razvoj kompetencija nastavnika u redovnim osnovnim
školama u Srbiji i Rumuniji, za rad u inkluzivnom obrazovnom modelu. Karjnji rezultati
projekta su:
-Ostvareno strateško partnerstvo dve partnerske organizacije, razmena iskustava pri
zajedničkom radu na izradi Vodiča za nastavnike za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju
u redovnim školama
-Vodiča za nastavnike tipičnih škola za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju u
štampanom i elektronskom obliku.

Scroll to Top