Škola ima organizovanu razvojnu grupu u kojoj defektolozi rade sa decom sa smetnjama uzrasta od 3 godine do pet ipo godina, odnosno do prelaska u predškolsku grupu u kojoj se realizuje pripremni predškolski program.

Za decu u razvojnoj grupi, defektolog osmišljava individualni vaspitno obrazovni program uz saglasnost roditelja i mišljenje interresorne komisije. Sva deca imaju dva puta nedeljno individualne slušno govorne vežbe u specijalizovanim audiološkim kabinetima u školi.

Deca razvojne grupe imaju i tretmane u senzornoj sobi koja se nalazi u okviru škole pod nadzorom defektologa. Cilj rada u senzornoj sobi da se odgovarajućim stimulusima pozitivno utiče na prevazilaženje stanja disfunkcije senzorne integracije odnosno nemogućnosti pojedinsca da na adekvatan način obradi senzorne stimulacije. Terapeutskim radom u senzornoj sobi postiže se pravilan doživljaj spoljašnjeg sveta uvođenjem u relaksirano stanje koje će detetu omogućiti postizanje stanja smirene budnosti kao osnove za učenje i razvoj.

Scroll to Top