Dokumenti

1) SISTEMATIZACIJA
2) PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
3) PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD
4) AKT O PROCENI RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI
5) VODIČ ZA NASTAVNIKE TIPIČNIH ŠKOLA ZA RAD SA UČENICIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Škola je osnovana rešenjem Izvršnog veća NR Srbije, br. 6 od 08.01.1963. godine (Sl. glasnik NRS. br. 2/63) i upisana je u sudski registar kod Trgovinskog suda u Kragujevcu rešenjem FI-642/04 od 12.07.3004. godine, reg. list 1-62-00.

 

Škola obavlja delatnost pripremnog predškolskog programa na osnovu rešenja Ministarstva prosvete br. 610-00-00470/2007-07 od 13.08.2007. godine.

Škola obavlja delatnost osnovnog obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Kragujevcu FI 642/04 od 12.07.2004. godine.

Škola obavlja delatnost srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju na osnovu rešenja Ministarstva prosvete br. 022-05-288/2003-03 od 25.10.2004 godine i 08.05.2007 godine u području rada:

 

1) Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, obrazovni profil: pekar (u trogodišnjem trajanju)

2) Hemija, nemetali i grafičarstvo, obrazovni profil: knjigovezac (u trogodišnjem trajanju)

3) Mašinstvo i obrada metala, obrazovni profil: autolimar (u trogodišnjem trajanju)

4) Lične usluge, obrazovni profil: muški frizer i ženski frizer (u trogodišnjem trajanju)

Škola obezbešuje smeštaj i ishranu učenika.

 

Školski odbor je 11.02.2013 doneo odluku br. 01-50 o uvođenju obrazovnog profila cvećar-vrtlar (u dvogodišnjem trajanju).

Scroll to Top