Aktivnosti Škole

Ambicije škole su usavršavanje rada u okviru savremenih evropskih zbivanja u domenu surdoaudiologije, oplemenjivanje života učenika i kvalitetno organizovanje slobodnog vremena, otvaranje prema lokalnoj zajednici i aktivno učestvovanje u njoj. U okviru školskog prostora su i savremene učionice za izvođenje praktične nastave za pekare, frizere i grafičare.

DOM

U okviru škole se nalazi i dom za učenike koji nisu sa teritorije našeg grada tako da su učenici permanentno pod nadzorom stručnog kadra...

PREDŠKOLSKO

Na ovom uzrastu važno je zadovoljiti dečiju osnovnu intelektualnu i motornu radoznalost kroz organizovanu igru u funkciji kontinuiranih rehabilitacijskih postupaka...

OSNOVNA ŠKOLA

Obrazovanje i rehabilitacija učenika sa različitim smetnjama: senzornim oštećenjima, kognitivnim smetnjama, autizmom, telesnim smetnjama, višestrukom ometenošću...

SREDNJA ŠKOLA

Pekarska radionica u sklopu škole, frizerska radionica opremljena po propisanim standardima, grafička radionica realizuje neophodne časove praktične nastave...

STRUČNI PROGRAMI

Individualne slušno-govorne vežbe 2 časa nedeljno po učeniku, časovi fonetske ritmike, časovi korektivne gimnastike, program senzorne integracije u senzornoj sobi

SLOBODNE AKTIVNOSTI

Škola organizuje i bogat program slobodnih aktivnosti-sportska i dramska sekcija, škola animacije, časovi folklora, modernog plesa i baleta uz angažovanje stručnih koreografa...

Stručna podrška

  • ART TERAPIJA
  • SENZORNA SOBA I SVETLA SOBA
  • SLUŠNI INTEGRACIONI TRENING
  • MONTESORI METOD
  • SOMATOPEDSKI TRETMAN
  • DEFEKTOLOŠKI TRETMANI
  • AUDIOLOŠKA AMBULANTA

MISIJA

Naša škola je složena i specificna ustanova gde su uslovi, metode i oblici obrazovno vaspitnog rada prilagodeni deci sa smetnjama u razvoju. Deca se u školi obrazuju, osposobljavaju za samostalan život i rad i pripremaju za integraciju u širu društvenu sredinu, uz angažovanje strucnog kadra i specijalizovane opreme. Servisni centar individualnom podrškom pomaže inkluziju dece i ucenika u redovnom sistemu obrazovanja, kao i njihovih roditelja, vaspitaca i nastavnika.

VIZIJA

Želimo da Škola postane savremena edukativno-rehabilitaciona ustanova za decu sa smetnjama u razvoju, da kontinuiranim strucnim usavršavanjem kadra i nabavkom savremene specijalizovane opreme primenjuje najnovija naucna dostignuca saradujuci sa svim relevantnim strukturama u zemlji i van. Da kao regionalni resursni centar svojim kadrovskim i materjalno tehnickim resursima postanemo neizostavna karika u lancu inkluzivnog procesa obrazovanja dece i odraslih sa smetnjama u razvoju i nosioci novog, inovativnog oblika strucnog defektološkog tretmana i komunikacije sa svim interesnim grupama.

VESTI

Obrazovni profili

Srednja stručna škola osposobljava učenike za zanimanja pekar III stepen, frizer III stepen i knjigovezac III stepen. Teorijski rad i praktična nastava se realizuje u školi. Radionice su opremljene savremenim mašinama i aparatima neophodnim za adekvatno obavljanje prakse. Težnja je da se što više uključimo i približimo savremenom načinu izvođenja nastave uz pomoć moderne obrazovne tehnologije.

PEKAR

FRIZER

KNJIGOVEZAC

Scroll to Top