Sadržajima fonetske ritmike deluje se na telesnu strukturu sintezom kvaliteta fonema i pokreta kroz ritmičke strukture, igru kao kreativnu i ekspresivnu aktivnost; ublažavaju se poremećaji koji prate gubitak sluha i uključuju se u rehabilitaciju sluha i govora.

Formiranje fenomena “motorne slike”:
– podsticanje psihomotornog razvoja i razvoja senzomotorike
– percepcija i reprodukcija takta i ritma
– usvajanje fonetske napetosti i modulacija glasa
– usvajanje artikulacije glasova srpskog jezika
– razvijanje govora u funkciji sporazumevanja
– diskriminacija akustičkog signala
– uvođenje u osnovna gramatička pravila

Preko ritmičkih stimulacija, kroz pokret i igru, mi utičemo na razvoj govora gluvog deteta. Pri tom uzimamo u obzir da je govorni aparat spreman ritmički funkcionisati, kao i da slušni aparat stimulisan ritmičkim vežbama koristi ostatke sluha i upotrebljava ga u slušanju govora.
Časovi fonetske ritmike realizuju se sa učenicima od prvog do četvrtog razreda po dva časa nedeljno.

Scroll to Top