Aktivnosti

RASPORED PISMENIH ZADATAKA ZA ŠKOLSKU 2018/2019

U okviru rada osnovne škole realizuju se programi obrazovanja i rehabilitacije učenika sa različitim smetnjama; senzornim oštećenjima, kognitivnim smetnjama različitog tipa, autizmom, telesnim smetnjama, višestrukom ometenošću.

U rada sa učenicima realizuju se i sledeći programi:
-individualne slušno- govorne vežbe 2 časa nedeljno po učeniku
– časovi fonetske ritmike
-časovi korektivne gimnastike
-program senzorne integracije u senzornoj sobi

Na osnovu mišljenja interresorne komisije, za učenike se priprema individualni obrazoni plan primeren specifičnim karakteristikama svakog deteta. Osnovni cilj procesa obrazovanja je da se organizovanim skupom aktivnosti stručno utiče na razvoj potencijala svakog učenika.

Škola organizuje i bogat program slobodnih aktivnosti, pa se učenici uključuju u sportsku sekciju, kretivnu, dramsku, školu animacije, organizujemo časove folklora, modernog plesa i baleta uz angažovanje stručnih koreografa iz našeg grada.

O učenicima se u popodnevnom radu brinu vaspitači koji su takođe defektolozi, organizovano učenje i vaspitni rad se odvijaju u malim grupama po principu jedan razred – jedna vaspitna grupa.

Tokom školske godine realizuje se posete kulturnim i turističkim sadržajima u gradu: poseta Muzeju voštanih figura, zoo vrtu, Zavičajnom muzeju, Muzeju naive, izletištu Đuređvo brdo. Svake godine realizuje se i ekskurzija za sve učenika prema Godišnjem planu rada škole.

Skupština grada omogućava našim učenicima besplatan odlazak na more za učenike četvrtog i osmog razreda, a svi učenici prvog razreda dobijaju poklon u iznosu od 8.000 dinara kako bi opremili za početak školovanja.

U okviru škole se nalazi i dom za učenike koji nisu sa teritorije našeg grada tako da su učenici permanentno pod nadzorom stručnog kadra.

Škola sarađuje sa brojnim institucijama u gradu, posebno sa drugim osnovnim školama na planu organizacije inkluzivnih aktivnosti naših učenika kako bi se postigla senzibilazacija vršnjaka bez smetnji za razumevanje karakteristika osoba sa smetnjama u razvoju i razvijanje stava tolerancije i prihvatanja.

PLAN RADA KOMISIJE ZA PRIJEM NOVIH UČENIKA

Komisija za prijem učenika radiće u sastavu:

1. Dragana Kovačević, direktor škole
2. Vesna Vukićević, socijalni radnik
3. Dragana Popović, psiholog

U svom radu Komisija će se rukovoditi nalazom i mišljenjem Interresorne komisije i aktivno sarađivati sa članovi interresornih komisija sa ciljem praćenja dece i evaluacije planiranih mera. U slučaju potrebe, vršiće prijem i razvrstavanje učenika tokom cele školske godine u toku trajanja redovne nastave.

Komisija će raditi na osnovu sledeće potrebne dokumentacije:

za predškolsku vaspitnu grupu
– izvod iz matične knjige rođenih
– mišljenje interresorne komisije
– lekarsko uverenje

za osnovnu školu
– izvod iz matične knjige rođenih
– mišljenje interresorne komisije
– lekarsko uverenje

za srednju školu
– izvod iz matične knjige rođenih
– svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju
– svedočanstvo o završenom drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja
– uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
– lekarsko uverenje
-mišljenje intrerresorne komisije

Spisak članova školskih timova i komisija za školsku 2018/19:

Komisija za prijem novih učenika:
1. Dragana Kovačević, disrektor škole
2. Vesna Vukićević, socijalni radnik
3. Dragana Popović, psiholog
4. Slobodan Filipović,nastavnik
5. Ljiljana Đurić, nastavnik
6. Jelena Strugar, nastavnik

Komisija za izradu rasporeda časova:
1. Slobodan Filipović
2. Andreja Stanojević
3. Ljiljana Đurić
4. Jelena Strugar
5. Svetlana Prvulović

Mobilni tim škole:
1. Slobodan Filipović
2. Svetlana Prvulović
3. Jelena Strugar
4. Radmila Vasiljević
5. Svetlana Milošević
6. Ivana Gajić
7. Zorica Ristić
8. Dragana Tomić
9. Bojana M Ilić
10. Nikola Rajić
11. Katarina Stojković
12. Andreja Stanojević
13. Dubravka Delić
14. Mirjana Glišić

Tim za eksterni marketing i upis učenika:
1. Dragana Kovačević
2. Vesna Vukićević
3. Dragana Popović
4. Olivera Vujičić
5. Marija Marković
6. Marjanović Marko
7. Ljiljana Đurić

Tim za zaštitu učenika od nasilja:
1. Dragana Kovačević
2. Dragana Popović
3. Andreja Stanojević
4. Vesna Vukićević
5. Zorica Ristić
6. Ljiljana Đurić
7. Milanka Zlatanović
8.Jovan Gavrilović

Stručni tim ta inkluzivno obrazovanje STIO tim:
1. Slobodan Filipović, koordinator
2. Dragana Popović
3. Nikola Rajić
4. Vera Tošić
5. Svetlana Prvulović

Pedagoški kolegijum:
1. Dragana Kovačević
2. Slobodan Filipović
3. Zorica Milosavljević
4. Dubravka Delić
5. Vera Tošić
5. Svetlana Prvulović
6. Dragana Popović
7. Zorica Ristić
8. Marija Marković

Tim za profesionalnu orijentaciju:
1. Dragana Popović, psiholg
2. Vesna Vukićević, socijalni radnik
3. Svetlana Prvulović, razredni starešina osmog razreda
4. Ljiljana Đurić, nastavnik

Tim za karijerno vođenje:
1. Katarina Stojković
2. Tatjana Radosavljević
3. Jovan Gavrilović
4. Olivera Vujičić
5. Marija Marković
6. Ljiljana Đurić
7. Dragana Popović

Stručni aktiv za razvoj školskog programa (za osmi razred):
1. Svetlana Prvulović
2. Jelena Strugar
3. Dragana Tomić
4. Mirjana Glišić
5. Svetlana Milošević
6. Katarina Stojković
7. Saša Đurić
8. Ljiljana Đurić
9. Marija Krpić
10. Mirela Đurđević
11. Zorica Milosavljević

Stručni aktiv za školsko razvojno planiranje:
1. Dragana Kovačević
2. Dragana Popović
3. Vesna Vukićević
4. Jelena Strugar
5. Dubravka Delić
6. Radmila Vasiljević
7. Slobodan Filipović

Tim za samovrednovanje rada škole: ključna oblast: podrška učenicima
1. Dragana Kovačević
2. Dragana Popović
3. Svetlana Milošević
4. Marija Marković
5. Ljiljana Đurić
6. Vesna Vukićević
7. Katarina Stojković
8. Maja Aleksić
9. Tatjana Radosavljević
10. Jelena Mihajlović
11. Mirjana Glišić
12. Jovan Gavrilović
13. Milanka Zlatanović

Scroll to Top