Resursni centar

Naša škola već dugi niz godina svojim radom doprinosi razvoju inkluzivne prakse, kroz pružanje dodatne podrške učenicima u redovnom sistemu obrazovanja, nastavnom osoblju, kao i roditeljima učenika. Ministarstvo prosvete je prepoznalo taj naš rad i zalaganje, i  u martu 2022.godine je donelo rešenje o dodeli statusa Resursnog centra Školi sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11.maj“, počev od školske 2022/2023.godine, a na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za izbor ustanova koje će steći status RC, koja je utvrdila da naša Škola ispunjava sve propisane uslove i kriterijume za sticanje Resursnog centra.

Resursni centar naše Škole predstavlja unutrašnju organizacionu jedinicu Škole koja organizuje i obavlja poslove pružanja stručne podrške u više pravaca:

–   pružanje stručne podrške vaspitačima, nastavnicima i  stručnim saradnicima u redovnim predškolskim ustanovama i školama

–   pružanje stručne podrške deci i učenicima u redovnim predškolskim ustanovama i školama, kao i njihovim roditeljima

–   stručno savetovanje i podrška prilikom odabira asistivne tehnologije za dete/učenika

–   stručna podrška timovima za profesionalnu orijentaciju u osnovnim školama, i timovima za karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama.

Pružanje stručne pomoći vaspitačima, nastavnicima i stručnim saradnicima u predškolskim ustanovama i redovnim školama se odvija u vidu savetodavnog rada, pomoći u izradi pedagoškog profila, planiranju mera individualizacije, izradi individualnih obrazovnih planova za svako dete/učenika kome je potrebna dodatna podrška u radu, praćenje i savetovanje tokom realizacije IOP-a, pomoć u odabiru didaktičkog, igrovnog materijala i nastavnih  sredstava, prilagođenih udžbenika i prilagođavanja prostora u skladu sa potrebama deteta/učenika.

Stručna dodatna pomoć deci/učenicima u redovnom sistemu vaspitanja i obrazovanja se odvija u oblasti rane stimulacije, habilitacije i rehabilitacije dece od 0 do 6 godina, podrške u savladavanju pripremnog predškolskog programa, kao i osnovnoškolskog programa. Sa decom/učenicima se radi na kognitivnom, socioemocionalnom, senzomotornom i govorno-jezičkom razvoju, sa ciljem savladavanja veština potrebnih za povećanje funkcionalnosti, samostalnosti i socijalne uključenosti, kao i veština potrebnih za prevazilaženje složenih obrazovnih situacija.

Jačanje porodice i osnaživanje roditelja u prevazilaženju izazova na koje nailaze saznanjem da postoji problem u razvoju njihovog deteta i dalje kroz školovanje,  je jedan od važnih faktora uspeha samog inkluzivnog procesa. Cilj stručne podrške je edukacija roditelja o vrsti problema sa kojima se susreće njihovo dete, savetodavno-instruktivni rad  na upoznavanju roditelja sa načinima rada sa detetom u kućnim uslovima i svakodnevnim životnim situacijama,  pomoć u odabiru strategija za prevazilaženje prepreka i izazova sa kojima se susreće cela porodica.

Stručna podrška u okviru našeg RC se ogleda i u vršenju procene adekvatne vrste i tipa asistivne tehnologije, koja najviše odgovara određenom detetu/učeniku, davanju saveta i podrške prilikom izbora i primene asistivne tehnologije, kao i ustupanju na korišćenje deci/učenicima, asistivnih sredstava kojima Škola raspolaže.

Profesionalna orijentacija je važan segment u karijernom razvoju svake osobe. U okviru Resursnog centra vrši se pružanje stručne pomoći Timovima za profesionalnu orijentaciju u osnovnim školama i samim učenicima tokom izbora, usmerenja i opredeljenja za buduće zanimanje, sa ciljem razvoja profesionalnog identiteta, a u skladu sa ličnim osobinama, željama i potrebama tržišta.

Stručna pomoć kroz karijerno vođenje(savetovanje) omogućava mladima koji završavaju srednju školu, da donesu ispravne odluke vezane za njihov dalji profesionalni razvoj i karijeru, osnažuje ih i priprema na buduće promene i izazove koji ih čekaju na njihovom karijernom putu.

Pružanje navedenih oblika stručne pomoći je samo jedan segment u radu Resursnog centra. Naša vizija je, da u okviru Resursnog centra, budu implementirane dodatne usluge koje će se pružati svim uzrasnim kategorijama.

Rukovodilac Resursnog centra,: Jelena Strugar, master logoped

Telefon:  0641491109

Email: jelenastrugar77@gmail.com

Scroll to Top