(2 časa nedeljno po učeniku)

CILJ I ZADACI

Cilj programa slušnih i govornih vežbi je da se doprinese potpunijem ostvarivanju razvoja govora i jezika kao jednog od osnovnih zadataka nastave sa učenicima oštećenog sluha i drugim smetnjama, jer od stepena razvoja govora ove dece zavisi uspešan nivo vaspitno-obrazovnog rada. Zadaci su sledeći:

– da se sistematskim korišćenjem preostalih slušnih sposobnosti pomogne daljem razvijanju sposobnosti slušanja glasova ljudskog govora, kao i da doprinesu razvoju govora
– da se doprinosi uspešnijem razvoju kognitivnih i intelektualnih sposobnosti
– da se omogući bolja socijalna komunikacija sa licima intaktna sluha i uspešan mentalni razvoj učenika sa oštećenim sluhom
– da se doprinese uspešnijem oralnom komuniciranju ovih učenika u svakodnevnim prilikama, kao i čistoj i jasnijoj artikulaciji na bazi slušanja
– da se otklone govorni nedostaci ovih učenika
– da ss sistemom slušnih vežbi poboljša slušni i govorni status učenika i omogući uspešno savladavanje vaspitno-obrazovnih sadržaja
– da doprinese boljem čitanju i razumevanju govora sa usta sagovornika, a time učini govor pristupačnijim za socijalnu komunikaciju

Ciljevi rada audiologa su:
-pravovremeno i tačno dijagnostikovanje govorno-jezičkog statusa učenika pomoću najsavremenijih testova
-pravilna artikulacija glasova srpskog jezika
-korekcija izgovora glasova
-savlađivanje funkcionalnih promena u kvalitetu laringalnog glasa
-otklanjanje nepravilnosti u čitanju i pisanju
-otklanjanje agramatizma i pravilno gramatičko izražavanje
-otklanjanje poremećaja prozodijskih elemenata

DIJAGNOSTIKA

Odabir dece za tretman vrši se testiranjem. Testovi za govor i jezik su pokazatelji govorno-jezičkog statusa i kontrolori rehabilitacione prakse.

I. TESTOVI ZA ISPITIVANJE GOVORA I JEZIKA
a) Trijažni artikulacioni test
b) Globalni artikulacioni test
v) Analitički test

II. ISPITIVANJE OSNOVNOG LARINGALNOG GLASA
a) Laringogram


III. ISPITIVANJE SUBGOVORNIH FUNKCIJA
a) Razlikovanje fonema
b) Diskriminacija afrikata
v) Ispitivanje oralne stereognozije

IV. ISPITIVANJE JEZIČKIH STRUKTURA
a) Lingvorgam
b) Test za verbalno pamćenje
v) Semantički test
g) Gramatički testovi

V. TESTOVI ZA ISPITIVANJE ČITANJA I PISANJA

Scroll to Top