X
X

Nastavni Plan i program

Škola '11.maj'

U školi se od školske 2011/12.godine realizuju nastavni planovi i programi za redovne škole (ove školske godine u prvom i drugom razredu) uz mogućnost izrade individualnog obrazovnog plana za svakog učenika na osnovu mišljenja interresorne komisije. Nastavni planovi i programi propisani od strane Ministartva prosvete implementiraće se i nadalje svake školske godine. Nastava je organizovana kao razredna, a u višim razredima kao razredno predmetna.

Nastavni kadar sastavljen je od defektologa, a nastavi plan ostalih premeta (fizičko vaspitanje, likovna kultura) realizuju nastavnici ostručeni na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu za rad sa decom sa smetnjama.

Red. broj Obavezni nastavni prdmeti Prvi razred Drugi razred
Nedeljno Godišnje Nedeljno Godišnje
1. Srpski jezik 5 180 5 180
2. Matematika 5 180 5 180
3. Svet oko nas 2 72 2 72
4. Likovna kultura 1 36 2 72
5. Muzička kultura 1 36 1 36
6. Fizičko vaspitanje 3 108 2 108
7. Engleski jezik 2 72 2 72


Red. broj Obavezni nastavni prdmeti Prvi razred Drugi razred
Nedeljno Godišnje Nedeljno Godišnje
1. Građansko vaspitanje 1 36 1 36
2. Verska nastava - pravoslavni katihizis (veronauka) 1 36 1 36


Red. broj Obavezni nastavni prdmeti Prvi razred Drugi razred
Nedeljno Godišnje Nedeljno Godišnje
1. Od igračke do računara 1 36 1 36
2. Čuvari prirode 1 36 1 36
3. Lepo pisanje 1 36    


NASTAVNI PLAN I PROGRAM OD TREĆEG – OSMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja za gluve i nagluve učenike
Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS - Prosvetni glasnik", br. 16/97 od 27.8.1997. godine.


I OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

Razredi
Naziv aktivnosti I II III IV V VI VII VIII
ned god ned god ned god ned god ned god ned god ned god ned god
Srpski jezik         9 333 9 333 9 333 9 333 6 222 6 210
Maternji jezik*         9 333 9 333 9 333 9 333 6 222 6 210
Likovna kultura         2 74 2 74 2 74 2 74 1 74 1 70
Priroda i društvo         1 37 1 37 - - - - - - - -
Poznavanje prirode         - - - - 2 74 - - - - - -
Poznavanje društva        - - - - 2 74 - - - - - -
Istorija         -   -   -   1 37 1 37 1 35
Geografija        -   -   -   1 37 2 74 2 70
Fizika         -   -   -   1 37 1 37 2 70
Matematika        4 148 4 148 5 185 5 185 5 185 5 175
Biologija         -   -   - - 1 37 2 74 2 70
Hemija        -   -   -   -   2 74 1 35
Tehničko obrazovanje         - - - - 2 74 2 74 2 74 2 70
Domaćinstvo         - - - - 1 37 1 37 1 37 1 35
Fizičko vaspitanje        2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 70
Izborni predmet Građansko verska nastava        1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37
UKUPNO        18 666 18 666 25 925 25 925 25 925 25 875


II OBAVEZNE VANNASTAVNE AKTIVNOSTI PO ODELJENJU

Razredi
Naziv aktivnosti I II III IV V VI VII VIII
ned god ned god ned god ned god ned god ned god ned god ned god
Fonetska ritmika         2 74 2 74 - - - - - - - -
Zdravstvena zaštita         - - - - - - - - - - 1 35
Korektivna gimnastika         1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 35
Obavezne sportske aktivnosti         - - 1 37 1 37 1 37 1 37 1 35
Izborna nastava         - - - - - - - - 2 74 2 70
Radno proizvodna praksa                 2 74 2 74 2 74 2 70+381 35 8 223 204

SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8

00 - 24h