Realizacija projekta „Saradnjom do znanja“
Naša škola je jedna od 57 osnovnih i srednjih škola koja je odabrana za realizaciju projekta Ministartva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Unapređenje kvaliteta nastave – razvoj ključnih kompetencija kroz multidisciplinarni pristup“.

Ideje koje stoje iza projekta veoma su jednostavne: povećati efikasnost nastavnog procesa i postići racionalizaciju vremena – interdisciplinarnom obradom tema, unapređenje kvaliteta nastave i razvoj ključnih kompetencija, primena kooperativnog i temastkog pristupa u nastavi. Ishodi ovakvog pristupa nastavi sa učenicima sa smetnjama u našoj školi je povećana motivacija i nastavnika i učenika, nastavnici primenjuju inovativne metode u nastavi a učenici imaju aktivniju ulogu u nastavnom procesu i stiču funkcionalnija znanja.

Prvu nedelju saradničke nastave realizovali smo tokom novembra 2016.godine, a drugu nedelju tokom marta meseca 2017.godine. Jedan od realizovanih časova je čas fizike i tehničkog obrazovanja u osmom razredu sa temom „Transformatori – doprinos Nikole Tesle“ . Čas je organizovan u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu 22.marta 2017.godine a realizovale su ga Jelena Strugar, defektolog, nastavnik fizike i Ljiljana Đurić, nastavnik tehničkog obrazovanja.. Učenici su pripremili informacije o životu i radu Nikole Tesle i njegovim pronalascima i inovacijama u oblasti elktromagnetne indukcije. Primena principa očiglednosti u nastavi realizovana je kroz razgledanje postavke muzeja i učestvovanja učenika u eksperimentima i demonstracijama magnetnog polja, rada transformatora, dobijanja električne enrgije. Kod učenika je postignuto sveobuhvatnije razumevanja pojava i procesa vezanih za dobijanje električne energije.. Za učenike naše škole očiglednost u nastavi je od posebnog značaja a tako usvojena znanja imaju trajniju vrednost i primenljivost. Ovakav tip saradničke nastave smanjuje korišćenje klasičnog predavanja i korišćenja učionice a povećava istraživačke aktivnosti učenika i razvija radoznalost i motivaciju učenika.

Utisci i učenika i nastavnika realizovanim časom su izuzetno pozitivni i svi učesnici su izrazili želju da se sa saradničkim časovima nastavi i nakon završetka projekta.

Istorija škole
pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar