AKTIVNOSTI ŠKOLE
RASPORED PISMENIH ZADATAKA ZA ŠKOLSKU 2015/2016

U okviru rada osnovne škole realizuju se programi obrazovanja i rehabilitacije učenika sa različitim smetnjama; senzornim oštećenjima, kognitivnim smetnjama različitog tipa, autizmom, telesnim smetnjama, višestrukom ometenošću.

U rada sa učenicima realizuju se i sledeći programi:
-individualne slušno- govorne vežbe 2 časa nedeljno po učeniku
- časovi fonetske ritmike
-časovi korektivne gimnastike
-program senzorne integracije u senzornoj sobi

Na osnovu mišljenja interresorne komisije, za učenike se priprema individualni obrazoni plan primeren specifičnim karakteristikama svakog deteta. Osnovni cilj procesa obrazovanja je da se organizovanim skupom aktivnosti stručno utiče na razvoj potencijala svakog učenika.

Škola organizuje i bogat program slobodnih aktivnosti, pa se učenici uključuju u sportsku sekciju, kretivnu, dramsku, školu animacije, organizujemo časove folklora, modernog plesa i baleta uz angažovanje stručnih koreografa iz našeg grada.

O učenicima se u popodnevnom radu brinu vaspitači koji su takođe defektolozi, organizovano učenje i vaspitni rad se odvijaju u malim grupama po principu jedan razred - jedna vaspitna grupa.

Tokom školske godine realizuje se posete kulturnim i turističkim sadržajima u gradu: poseta Muzeju voštanih figura, zoo vrtu, Zavičajnom muzeju, Muzeju naive, izletištu Đuređvo brdo. Svake godine realizuje se i ekskurzija za sve učenika prema Godišnjem planu rada škole.

Skupština grada omogućava našim učenicima besplatan odlazak na more za učenike četvrtog i osmog razreda, a svi učenici prvog razreda dobijaju poklon u iznosu od 8.000 dinara kako bi opremili za početak školovanja.

U okviru škole se nalazi i dom za učenike koji nisu sa teritorije našeg grada tako da su učenici permanentno pod nadzorom stručnog kadra.

Škola sarađuje sa brojnim institucijama u gradu, posebno sa drugim osnovnim školama na planu organizacije inkluzivnih aktivnosti naših učenika kako bi se postigla senzibilazacija vršnjaka bez smetnji za razumevanje karakteristika osoba sa smetnjama u razvoju i razvijanje stava tolerancije i prihvatanja.

PLAN RADA KOMISIJE ZA PRIJEM NOVIH UČENIKA

Komisija za prijem učenika radiće u sastavu:

1. Dragana Kovačević, direktor škole
2. Vesna Vukićević, socijalni radnik
3. Dragana Popović, psiholog

U svom radu Komisija će se rukovoditi nalazom i mišljenjem Interresorne komisije i aktivno sarađivati sa članovi interresornih komisija sa ciljem praćenja dece i evaluacije planiranih mera. U slučaju potrebe, vršiće prijem i razvrstavanje učenika tokom cele školske godine u toku trajanja redovne nastave.

Komisija će raditi na osnovu sledeće potrebne dokumentacije:

za predškolsku vaspitnu grupu
- izvod iz matične knjige rođenih
- mišljenje interresorne komisije
- lekarsko uverenje

za osnovnu školu
- izvod iz matične knjige rođenih
- mišljenje interresorne komisije
- lekarsko uverenje

za srednju školu
- izvod iz matične knjige rođenih
- svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju
- svedočanstvo o završenom drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja
- uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
- lekarsko uverenje
-mišljenje intrerresorne komisije

TIM ZA RAD NA TERENU (UPIS UČENIKA SREDNJE ŠKOLE)

1. Dragana Kovačević, direktor
2. Slobodan Filipović, nastavnik
3. Vesna Vukićević, socijalni radnik
4. Dragan Popović,psiholog


TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2009. član. 77, direktor škole imenuje Tim za inkluzivno obrazovanje u sastavu:

1. Slobodan Filipović, dipl. defektolog-koordinator
2. Dragana Popović, psiholog
3.Vesna Vukićević,socijalni radnik
4. Vera Tošić, dipl. defektolog,nastavnik
5.Svetlana Prvulović, dipl. defektolog,nastavnik

PROGRAM RADA PEDAGOŠKOG KOLEGIJUMA

Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11.maj“ ima sledeće stručne organe:

1. Odeljenska veća
2. Nastavničko veće
3. Pedagoško veće
4. Stručni aktiv za razvojno planiranje
5. Stručni aktiv za razvoj školskog programa

Predsednici stručnih aktiva kao i koordinatori za nastavu čine pedagoški kolegijum. Pedagoškim kolegijumom predsedava i rukovodi direktor škole, a zaseda po potrebi.

Članovi pedagoškog kolegijuma:

1. Direktor škole-Dragana Kovačević
2. Koordinator tima za inkluzivno obrazovanje – Slobodan Filipović
3. Predstavnik aktiva nižih razreda osnovne škole –Zorica Milosavljević
4. Predstavnik aktiva viših razreda osnovne škole – Jelena Strugar
5. Stručni saradnik – Vesna Vukićević, socijalni radnik
6. Stručni saradnik – Dragana Popović, psiholog
7. Koordinator za asistivnu tehnologiju - Svetlana Prvulović, dipl. defektolog

PROGRAM PROFESIONALNE ORIJENTACIJE

Članovi tima:

1. Dragana Popović, psiholog
2. Vesna Vukićević, socijalni radnik
3. Dragana Tomić, dipl. defektolog-razredni staresšina osmog razreda

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

1. Svetlana Prvulović
2. Jelena Strugar
3. Dragana Tomić
4. Svetlana Popović
5. Svetlana Milošević
6. Radmila Vasiljević


Tim za zaštitu dece od nasilja,u sledećem sastavu:

1. Dragana Kovačević, direktor
2. Dragana Popović, psiholog, koordinator tima
3. Andreja Stanojević, prof. fiz. kulture, član tima
4. Vesna Vukićević,socijalni radnik, član tima
5. Zorica Ristić, dipl. defektolog, član tima
6. Ljiljana Đurić, dipl.ing, član tima
7. Dragana Tomić, dipl. defektolog, član tima

Stručni aktiv za školsko razvojno planiranje

1. Dragana Kovačević
2. Jelena Strugar
3. Ivana Gajić
4. Radmila Vasiljević
5. Slobodan Filipović
6. Vera Tošić
7. Dragana Popović
8. Vesna Vukićević

Tim za samovrednovanje rada škole: ključna oblast nastava i učenje

1. Dragana Kovačević
2. Dragana Popović
3. Marija Kostadinović
4. Svetlana Milošević
5. Ljiljana Đurić

Komisija za izradu rasporeda časova

1. Svetlana Prvulović
2. Jelena Strugar
3. Ljiljana Đurić
4. Živorad Marković


RASPORED PISMENIH ZADATAKA ZA ŠKOLSKU 2015/2016